شکارچيان نامرئی سنجاقکهاقادرندبانامرئی کردن خودازديدشکارهای هوايی يارقبای محدوده خودمخفی بمانند.تکنيک به کار گرفته شده توسط سنجاقک از تکنولوژی ضد رادار ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
دی 85
3 پست
آبان 85
7 پست
بهمن 83
3 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
9 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
3 پست
آذر 82
7 پست
آبان 82
15 پست