بیماریها

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 نام بیماری:سپتوریوز کدوئیان

میزبان:خانواده کدوئیان

عامل بیماری: سپتوریا کوکوربیتاسیا روم Septoria cucur bitacearum

علائم: این بیماری که به خانواده ی کدوئیان حمله می کند روی برگها و گاهی روی ساقه ها سبب پیدایش لکه های تقریبا کروی به قطر 6 الی 10 میلیمتر و به رنگ خاکستری در مرکز و زیتونی در حاشیه با یک هاله متمایل به زرد ظاهر می شود.

 

نام بیماری :آنتراکنوز

میزبان: کدوئیان

عامل بیماری:کالکتریکوم اولیگوکاتومColletorichum oligochaetum

علائم:علائم روی برگ ها به صورت لکه های کروی در آغاز سبز رنگ پریده با ظاهری روغنی که با مرور زمان از قسمت مرکزی به رنگ قرمز بعد قهوه ای درآمد ه و به طوری که سطح آن از قارچ پوشیده می شود.

بافتهای برگ آلوده خشکیده وشکننده میشوند.لکه ها می توانند به تنهایی یا اغلب اوقات به هم پیوسته بوده و در افزایش تعداد لکه ها سبب خشکیدن تمامی برگ

می شود در ساقه ها سبب پیدایش صدمات شبیه به برگ خواهد بود.لکه های ساقه اغلب به صورت کمربندی ظاهر شده وبدین طریق سبب مرگ قسمت فوقانی خواهد بود. روی میوه ها سبب پیدایش لکه های کروی کوچک که به تدریج به هم ملحق شده و سطح وسیعی از آن را می پوشانند. این لکه ها معمولا تیره بوده و در پوست نفوذ کرده و در صورت شرایط مرطوبآسروول های(اندام باردهی) عامل در سطح آن ظاهر می شود .اطراف آسروول اغلب چندین کرک قهوه ای بادو یا سه دیواره عرضی و به طول 90-120 میکرون ظاهر می شوند. کنیدی ها در یک توده ی چسبنده ی صورتی ظاهر شده و تک سلولی بی رنگ تخم مرغی شکل کمی طویلبه ابعاد 19-13*5-6 میکرون می باشد .

پایداری پاتوژن از یکسال دیگر روی بقایای گیاهی آلوده یا در خاک یا هم چنین روی بذرها ی  حاصل از میوه های آلوده است.بارندگی یکی از عوامل مهم انتشار بیماری است. رطوبت بالا ودمای اپتیمم 24 از شرایط مساعد بیماری محسوب  میشود.

کنترل:بهره گیری از بذر سالم یا بذر ضد عفونی شده و سم پاشی گیاه با سموم حاوی مس و سموم فاقد مس مانند زینب Zeneb  فربامFerbam

خانواده کدوئیان به سموم حاوی مس حساسیت دارند.

 

نام بیماری :موزائیک خیار

میزبان:خیار-کدو خورشتی-طالبی هندوانه-گوجه فرنگی-بادمجان –کرفس –کدو –پیاز –توتون وگلهای زینتی.

عامل بیماری:سی-ام-ویC.M.V=Cucumis mosaic viruses 

علائم:این بیماری بر روی برگها به صورت لکه های زرد متمایل به سبز به ابعاد مختلف ظاهر می شود گاهی اوقات زود هنگام سبب خشکیدن برگها می شود.

میوه های آلوده نا صاف نامنظم دارای لکه های زرد خواهند بودکه لکه ها عامل کاهش ارزش تجاری آنان میباشد. رشد میزبان در اثر بیماری کاهش یافته و محصول کمتری تولید میکند. ویروس عامل بیماری توسط شته هایی مانند:آفیس گوسی پسAphis gassypii انتشار می یابد. دمای 17 تا 20 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالا از شرایط خوبی بیماریزیایی است.

عامل انتشار بیماری توسط باد وباران به مناطق مختلف انتقال می یابند.

کنترل:پس از مشاهده علائم از سموم تیرام- زیرام به فاصله 10-7 روز تا زمانی که شرایط آلودگی وجود دارد استفاده شود . بذر میتواند با بنومیل – تیوفانات – متیل – یا یکی از سموم بالا ضدعفونی شود . ضدعفونی گلخانه با تناوب زراعی 2 ساله پیشنهاد می گردد.

 

نام بیماری :سفید ک دروغی خیار

عامل بیماری: پسودوپرونوسپورا کوبن سسPseudoperonospora cubensis

علائم:طالبی وخیار بیش از هندوانه – کدو – کدو خورشتی مورد حمله این بیماری قرار میگیرند.روی برگها لکه های براق روغنی 1-2 سانتی متر با حاشیه ی زاویه دار ظاهر می شود. بعد از گذشت چند روز قسمت آلوده زرد شده و می خشکد و به رنگ قهوه ای در می آید.اگر هوا مرطوب باشد در سطح پائینی برگ کپک خاکستری متمایل به بنفش ظاهر می شود .آلودگی سبب سقط گلها و توقف رشد میزبان می شود .میوه ها بطور غیر مستقیم بدلیل خشک شدن برگها صدمه می بینند.آلودگی در فصل تابستان در صورت بالا بودن رطوبت و در دمای ما بین10 تا 30 درجه سانتیگراد شروع می شود.شرایط مساعد برای رشد قارچ 16 تا 22 درجه سانتیگراد است.

کنترل:

برای مبارزه باید بقایای آلوده از بین رفته و از آبیاری سطح بالای میزبان ممانعت گردد.از تراکم میزبان جلوگیری شود در صورت مشاهده ی بیماری هر 8 روز سم پاشی انجام گیرد و تا زمانی که شرایط بیماری زدایی وجود دارد سم پاشی قطع نشود. سموم پیشنهادی اتیل فوسفیت آلومینیم گیاهان آلوده باید سوزانده شوند.

 

نام بیماری :گموز

عامل بیماری:فوزاریوم اکسیزپورومFusarium oxysporum  

علائم بیماری:

در مراحل قبل از ظاهر شدن گلها بیماری سبب زردی وخشکیدی برگها ی تعدادی از ساقه ها می شود. از علائم این بیماری خروج مواد ترشحی برنگ قهوه ای متمایل به نارنجی از ساقه است.

میوه ها نیز مورد حمله پاتوژن قرار گرفته و آلودگی از محل اتصال میوه به سا قه شروع می شود.

در سطح میزبان مرده یا میزبانی که شدیدا صدمه دیده است کپک سفید متمایل به صورتی قابل مشاهده است. انتقال بیماری می تواند توسط بذر نیز انجام گیرد. دمای مناسب بیماریزایی حدود 20 درجه سانتیگراد است.

کنترل:

ضدعفونی بذر با یکی از سموم تیرام و بنومیل صورت می گیرد.

 

 

/ 1 نظر / 50 بازدید
محمد مهرآبادي(گياهپزشكي 82)

با اينکه هنوز اين درس نداشتم ولی خوب بود