کنه ها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کنه هاي گياهي گروهي مجزا از حشره ها بوده و مربوط به زير گروه  Acari مي باشند که در برسي هاي انجام يافته طي دهه اخير ، به عنوان يک عامل خسارت زا و کاهش دهنده ، محصول هاي کشاورزي به شمار مي آيند . اين کنه ها بيشترين خسارت را براي کشاورزان به بار مي آورند ولي اين مسئله مهم از نظر بسياري از آنها قابل رويت نيست .

برسي کنندگان مسائل کشاورزي ، ميزان خسارت ايجاد شده توسط کنه هاي گياهي را بر سبزي ها و صيفي ها ، محصول هاي باغي ، گياهي زينتي ، حبوبات ، گياهي ليفي ، غلات و بعضي از محصول هاي تجاري مشاهده کرده و بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته ، ميزان خسارت بر روي شلتوک برنج بين 20 % تا 25 % ؛ نيشکر 20 % تا 30 % ، انواع سبزي ها 10 تا 15 % ؛ چاي 5 % تا 10 % ( در کشور هند ) گزارش شده است . از ميزان اين خسارت در ايران بر روي محصولات فوق تاکنون ارزيابي دقيقي انجام نگرفته است . ولي تخمين محافظه کارانه مي تواند حدود خسارت را بسيار جدي به شمار آورد و به هر حال کنه هاي خسارت زا در کشاورزي نيز دشمناني دارند که دوستان انسان به حساب آمده و توسط آنها مي توان از افزايش جمعيت و ايجاد خسارت هاي ناگهاني جلوگيري کرده و تعادل محيط زيست را نيز برقرار ساخت.

 

اختلاف کنه ها با حشره ها و عنکبوت ها :

 کنه ها را به آساني مي توان از حشره و عنکبوت ها <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />به طريق زير مجزا ساخت . کنه ها بدون بال بوده داراي آرواره هستند و شاخک در سر دارند . آنها به طور معمول داراي چهار جفت پا در مرحله بلوغ مي باشند . در حالي که حشره ها ( بدون بال و بال دار ) داراي سه جفت پا هستند و تفاوت آنها را با عنکبوت ها مي توان با بدن دو قسمتي از يکديگر تفکيک کرد و بدين صورت که عنکبوت ها داراي چهار جفت پا در قسمت جلوي بدن ( Cephalothorax) بوده و قسمت شکمي (Abdomen) آنها توسط يک زائده به همديگر مرتبط مي شوند ، در صورتي که بدن کنه ها يکپارچه بوده و بند بند نمي باشد .

 

انواع خسارت کنه هاي گياهي :

 

1-   خسارت مستقيم :

الف ) کنه ها با فرو بردن کليسر خود به سلول و بافت گياه از شيره گياه تغذيه مي نمايد .با افزايش ميزان تغذيه ، کلروفيل برگ آسيب ديده و عمل فتوسنتز کاهش مي يابد .

ب) بعضي از کنه ها در حين تغذيه ، توکسين به داخل گياه تزريق مي نمايند که باعث تقض يا عدم تعادل گياه مي گردند .

2-   خسارت غير مستقيم

الف ) انتقال بيماري هاي ويروسي به گياهان که عموما توسط کنه هاي اريوفيده صورت مي گيرد

ب) ايجاد بيماري هاي تنفسي و يا آسم که عمدتا توسط کنه هاي تارتن صورت مي پذيرد .

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید