آفتکشها و سيستم توليد مثل در انسان

آفتکشها و سيستم توليد مثل در انسان
 
آفتكشها داراي اثرات مخرب و سمي روي اندامهاي توليد مثلي، تداخل در اعمال هورمني، عقيمي مردان و زنان و دوره هاي قاعدگي نامنظم در زنان هستند.

تحقيقات نشان داده است كه سموم آفتكشها باعث سقط جنين، عدم رشد فكري، اثرات مخرب ساختماني در بدن هنگام تولد و نقصهايي در اعمال و بافتهاي بدن مي شوند.

در بررسي هاي بعمل آمده در آمريكا مشخص شده است كه سم كپون باعث كاهش حركت اسپرم و كوتاه شدن عمر آن مي شود.

در تحقيقي ديگر آشكار گرديده است كه سم كارباريل باعث ايجاد اشكال غير طبيعي در اسپرم مي شود.

همچنين مشخص گرديده است كه علفكش 24D براي دستگاههاي توليد مثلي بدن مسمومسيت زا است بطوري كه آزمايشات نشان داده است كه بين اين سم و كاهش تعداد اسپرم ، افزايش اسپرمهاي بدشكل ارتباط مستقيم وجود دارد.

بررسيهاي انجام شده روي 800 مرد نشان داد كه ميزان باروري مرداني كه در محيط كارشان با سموم مواجه هستند در مقايسه با ساير افراد كاهش معني داري دارد. تحقيقات مشابهي در هلند روي باغداران نشان داد كه اين افراد مدت زمان بيشتري براي بچه دار شدن شدن نياز دارند اين مدت در بهار و تابستان كه علفكشها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند تقريبا دو برابر است. تعداد افراد عقيم در اين نحقيق 28 درصد بود در حالي كه در افراد شاهد اين مقدار تنها 8 درصد مشاهد شد.
همچنين تحقيقات ديگري در كانادا نشان داد كه ميزان باروري در اين افراد 50 تا 80 در صد نسبت به ساير افراد كمتر است.تحقيقات انجام شده در كاليفرنيا نشان داد 70 درصد از افرادي كه در منزل از سموم استفاده مي كنند عقيم هستند.
تحقيقات نشان داده است زناني كه در محيطي با آبهاي آلوده به سموم زندگي مي كنند د رمقايسه با ساير افراد تاخير قابل ملاحضه اي در رشد درون رحم دارند.
تحقيقات در آلمان روي معلميني كه در محيط كارشان چوبها را با ليندن ضدعفوني مي كنند نشانداد كه كودكاني با وزن كمتر و اندازه هاي كو چكتري بدنيا مي آورند.اثرات آفتكشها در ايجاد ناقص الخلقگي

· افزايش دو برابر در بروز بيماري لب شكري

· افزايش 3 الي 4 بابر نقص در اندامهاي حركتي براي كشاورزان و 2 برابر براي افرادي كه در منزل سمپاشي مي كنند

· افزايش 2 الي 3 برابر بروز اختلالات قلبي و عروقي

· افزايش را 7/2 الي 5/3 برابر آب آوردگي مغز و ايجاد شكاف در نخاع و اين ميزان براي
افرادي كه در فاصله كمتر از ¼ مايل زندگي مي كنند 50درصد بيشتر از ساير افراد است

· افزايش 2 تا 3 برابر بيماري ماندن بيضه ها در شكم بعلت رشد ناقص و شكاف پيش براه آلت تناسلي مردانتحقيقات انجام شده در كالييفرنيا و مينسوتا نشان داد در كودكاني كه والدينشان كار كشاورزي دارند 60 درصد احتمال بروز ناقص الخاقگي بيشتر است و براي كودكاني كه در مزارع زندگي مي كنند 4/2 برابر ساير افراد است.

تحقيقات در آيوا كه آبها آلوده به علفكش آترازين است نشان داد كه احتمال بروز انواع ناقص الخلقگي 2 الي 3 برابر، اختلالات قلبي 3 برابر، اختلالات جنسي 3 الي 4 برابر و اختلالات اندامهاي حركتي 7 برابر بيشتر از ساير افراد است.

جدول 6- ليست آفتكشهاي مختل كننده سيستم غدد درون ريز بدن
ألاكلر الديكاب أترازين بنوميل كارباريل كلروپيريفوس سيانازين اندوسولفان ليندن مالاتيون انكوزب مانب متوميل متيل پاراتيون متيرام متولاكلر PCNB PCB پيرترين رزمترين سيمازين
/ 0 نظر / 8 بازدید