گياهپزشكي نوين
 

هفته بزرگ داشت مقام استاد و معلم را به اساتيد گرامي و اعضا محترم هيئت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تبريك عرض مي نمائيم.

با تشكر از زحمات فراوان همگي خصوصا :

جناب آقاي دكتر نور محمدي ( رئيس دانشكده كشاورزي )

جناب آقاي دكتر استوان ( معاونت دانشكده كشاورزي )

جناب آقاي دكتر شجاعي

آقاي دكتر حمصي آقاي مهندس ايماني - آقاي دكتر مدني -آقاي مهندس رضايي

آقاي دكتر رزمي آقاي دكتر بهشتي آقاي دكتر محمدي نژاد آقاي دكتر قنبري آقاي

دكتر عباسي ـ خانم دكتر اخلاصي آقاي دكتر بابايي آقاي دكتر كيا دليري آقاي

دكتر خسروجردي آقاي مهندس چمني دكتر كاوش مجلسي آقاي مهندس علي

احديت خانم دكتر سعادت آقاي دكتر قهاري آقاي دكتر نوري شرق آقاي

دكتر پازوكي ـ آقاي دكتر اردكاني و تمامي كساني كه به نوعي بر گردن ما حق

دارند

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - صبا ...