گياهپزشكي نوين
Tetranychidae

خانواده تترانيخيده Tetranychidae Donnadieu

گونه هاي اين خانواده از نظر وسعت انتشار بزرگترين گروه كنه هاي گياهي را تشكيل مي دهند و در تمام دنيا وجود دارند . اين كنه ها به صورت جمعي زندگي مي كنند و در رديف اولين گروه كنه هاي خسارت زا به شمار مي آيند .

علائم خسارت گونه هاي مختلف اين خانواده به گياه ميزبان ‏‎، وضع آب و هوايي ، تنومندي و شادابي گياه ارتباط پيدا مي كند . ايجاد لكه هاي زرد كم رنگ ، زرد نواري در رگبرگ مياني ‏، لكه هاي رنگ پريده در سطح فوقاني برگ ، ايجاد لكه هاي قهوه اي مايل به قرمز ‏، ايجاد لكه هاي سبز كم رنگ ‏ ، برنزه و چروكيده كردن برگ و ايجاد برگ و ايجاد شبكه تارهاي پيوسته در روي سطح برگ هاي گياهان از جمله خسارت كنه هاي خانواده تترانيخيده به شمار مي آيند . لازم به ذكر است اين كنه ها در هر دو سطح برگ زندگي مي نمايند .

  Arachnida > Trombidiformes > Tetranychidae

Arachnida > Trombidiformes > Tetranychidae

 

مشخصات كنه هاي تارتن

كنه نر ‏ ‏، پالپ ها در بر دارنده مو هاي حسي انتهايي كه بلندي آن حدود دو برابر قاعده شان مي باشد . پنجه پاي اول داراي چهار جفت موي حسي و دو سولينيدي مجاور موهاي دو تايي ، امپوديوم پاي اول در بردارنده خار ميان پشتي كه در حدود نصف طول خارهاي قاعده اي شكمي مي باشد . امپوديوم پاي دوم 3 جفت موي قاعدهاي شكمي و خار ميان پشتي دارد . امپوديوم پاي سوم و چهارم هر كدام يك خار ريز قابل رويت را دارا مي باشند . آلت تناسلي تر تسبتا باريك ، در قسمت پشتي انهنا دار كه بر آمدگي بزرگي دور از نقطه اتصال دارد . حاشيه پشتي بر آمدگي ، زاويه پهن و بازي را دارد و حاشيه عقبي استوانه انحنا كمي دارد .

كنه ماده سطح پشتي مجهز يه 13 جفت موي مضرس كه بلندتر از فاصله بين قاعده شان مي باشد . نقوش مخطط هيستروزومال بين سومين جفت دورسوسنترال و چهارمين جفت دورسوسنترال بطور طولي قرار گرفته و يك نقش الماسي شكل در فضاي بين اين دو جفت مو وجود دارد زائده هاي پشتي بزرگ نيم دايره و نسبتا كوتاه هستند . پريترم در راس قلاب مانند و كلفت مي باشد .

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳ - صبا ...