گياهپزشكي نوين
 

آفات وبیماریهای مهم خیار

-نکات مهم در پیشگیری از امراض وآفات در گلخانه

الف) رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماریهای بسیار مهم است.هر چه رفت وآمد اشخاص مختلف به گلخانه بیشتر باشد احتمال سرایت امراض بیشتر است.وسایل کار از قبیل چاقو- بیل- بیلچه و غیره را مرتبا ضد عفونی کرده و قبل از شروع هرس وبرداشت وغیره دستها را با آب وصابون بشویید. بوته را کمتر دستکاریکنید.

ب)جلوی در ورودی یک قطعه بزرگ اسفنج گذاشته و آن را باید مرتبا با محلول ضد عفونی کننده خیس نمود تا از انتقال خاک آلوده و عوامل بیماری زا به داخل گلخانه جلوگیری گردد.

ج)بعد از خاتمه دوره بهربرداری تمام بوته های خیار دوره ی قبل را بایستی ازگلخانه خارج نمود.وجود بوته ها در زمین تا دوره بعدی موجب تکثیر بیماری و انتقال آن به دوره ی بعد می شود.

د)اگرسال بعد در همان زمین قبلی خیار کشت می گردد حتما خاک قبل از کاشت ضدعفونی شود.

ه)علف های هرز داخل گلخانه مرتبا حذف و علف های هرز دور گلخانه را حداقل تا شعاع2متر مبارزه شیمیایی گردد.

و) وقتی خاک رطوبت کافی دارد از آبیاری اضافی خودداری گردد.

ز) وجود رطوبت زیاد در فضای گلخانه باعث ایجاد و شیوع بسیاری از بیماریهای قارچی می گردد.در شبهای سرد- رطوبت اضافی هوا تبدیل به قطرات شده و بصورت عرق سطح داخلی پلاستیک را می پوشاند .قطرات عرق روی شاخ وبرگ خیار میریزد واحتمال بروز امراض قارچی راافزایش می دهد. برای جلوگیری از عرق کردن گلخانه شبها گلخانه را باید گرم و روزها با تهویه مکرر از جمع شدن رطوبت در فضای گلخانه جلوگیری شود.

آفات مهم خیار و طرق مبارزه با آنها  

1-   شته ی جالیزی

2-   کنه عنکبوتی

3-   سوسک های خانواده ی الاتریده

4-   سوسک های خانواده ی تنبریونیده

5-   شب پره

بیماریهای مهم خیارو طرق مبارزه با آنها

1-   سپتوریوز کدوئیان

2-   آنتراکنوز

3-   موزائیک خیار

4-   سفیدک دروغی خیار

5-   گموز

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - صبا ...

 

بیماریها

 

 نام بیماری:سپتوریوز کدوئیان

میزبان:خانواده کدوئیان

عامل بیماری: سپتوریا کوکوربیتاسیا روم Septoria cucur bitacearum

علائم: این بیماری که به خانواده ی کدوئیان حمله می کند روی برگها و گاهی روی ساقه ها سبب پیدایش لکه های تقریبا کروی به قطر 6 الی 10 میلیمتر و به رنگ خاکستری در مرکز و زیتونی در حاشیه با یک هاله متمایل به زرد ظاهر می شود.

 

نام بیماری :آنتراکنوز

میزبان: کدوئیان

عامل بیماری:کالکتریکوم اولیگوکاتومColletorichum oligochaetum

علائم:علائم روی برگ ها به صورت لکه های کروی در آغاز سبز رنگ پریده با ظاهری روغنی که با مرور زمان از قسمت مرکزی به رنگ قرمز بعد قهوه ای درآمد ه و به طوری که سطح آن از قارچ پوشیده می شود.

بافتهای برگ آلوده خشکیده وشکننده میشوند.لکه ها می توانند به تنهایی یا اغلب اوقات به هم پیوسته بوده و در افزایش تعداد لکه ها سبب خشکیدن تمامی برگ

می شود در ساقه ها سبب پیدایش صدمات شبیه به برگ خواهد بود.لکه های ساقه اغلب به صورت کمربندی ظاهر شده وبدین طریق سبب مرگ قسمت فوقانی خواهد بود. روی میوه ها سبب پیدایش لکه های کروی کوچک که به تدریج به هم ملحق شده و سطح وسیعی از آن را می پوشانند. این لکه ها معمولا تیره بوده و در پوست نفوذ کرده و در صورت شرایط مرطوبآسروول های(اندام باردهی) عامل در سطح آن ظاهر می شود .اطراف آسروول اغلب چندین کرک قهوه ای بادو یا سه دیواره عرضی و به طول 90-120 میکرون ظاهر می شوند. کنیدی ها در یک توده ی چسبنده ی صورتی ظاهر شده و تک سلولی بی رنگ تخم مرغی شکل کمی طویلبه ابعاد 19-13*5-6 میکرون می باشد .

پایداری پاتوژن از یکسال دیگر روی بقایای گیاهی آلوده یا در خاک یا هم چنین روی بذرها ی  حاصل از میوه های آلوده است.بارندگی یکی از عوامل مهم انتشار بیماری است. رطوبت بالا ودمای اپتیمم 24 از شرایط مساعد بیماری محسوب  میشود.

کنترل:بهره گیری از بذر سالم یا بذر ضد عفونی شده و سم پاشی گیاه با سموم حاوی مس و سموم فاقد مس مانند زینب Zeneb  فربامFerbam

خانواده کدوئیان به سموم حاوی مس حساسیت دارند.

 

نام بیماری :موزائیک خیار

میزبان:خیار-کدو خورشتی-طالبی هندوانه-گوجه فرنگی-بادمجان –کرفس –کدو –پیاز –توتون وگلهای زینتی.

عامل بیماری:سی-ام-ویC.M.V=Cucumis mosaic viruses 

علائم:این بیماری بر روی برگها به صورت لکه های زرد متمایل به سبز به ابعاد مختلف ظاهر می شود گاهی اوقات زود هنگام سبب خشکیدن برگها می شود.

میوه های آلوده نا صاف نامنظم دارای لکه های زرد خواهند بودکه لکه ها عامل کاهش ارزش تجاری آنان میباشد. رشد میزبان در اثر بیماری کاهش یافته و محصول کمتری تولید میکند. ویروس عامل بیماری توسط شته هایی مانند:آفیس گوسی پسAphis gassypii انتشار می یابد. دمای 17 تا 20 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالا از شرایط خوبی بیماریزیایی است.

عامل انتشار بیماری توسط باد وباران به مناطق مختلف انتقال می یابند.

کنترل:پس از مشاهده علائم از سموم تیرام- زیرام به فاصله 10-7 روز تا زمانی که شرایط آلودگی وجود دارد استفاده شود . بذر میتواند با بنومیل – تیوفانات – متیل – یا یکی از سموم بالا ضدعفونی شود . ضدعفونی گلخانه با تناوب زراعی 2 ساله پیشنهاد می گردد.

 

نام بیماری :سفید ک دروغی خیار

عامل بیماری: پسودوپرونوسپورا کوبن سسPseudoperonospora cubensis

علائم:طالبی وخیار بیش از هندوانه – کدو – کدو خورشتی مورد حمله این بیماری قرار میگیرند.روی برگها لکه های براق روغنی 1-2 سانتی متر با حاشیه ی زاویه دار ظاهر می شود. بعد از گذشت چند روز قسمت آلوده زرد شده و می خشکد و به رنگ قهوه ای در می آید.اگر هوا مرطوب باشد در سطح پائینی برگ کپک خاکستری متمایل به بنفش ظاهر می شود .آلودگی سبب سقط گلها و توقف رشد میزبان می شود .میوه ها بطور غیر مستقیم بدلیل خشک شدن برگها صدمه می بینند.آلودگی در فصل تابستان در صورت بالا بودن رطوبت و در دمای ما بین10 تا 30 درجه سانتیگراد شروع می شود.شرایط مساعد برای رشد قارچ 16 تا 22 درجه سانتیگراد است.

کنترل:

برای مبارزه باید بقایای آلوده از بین رفته و از آبیاری سطح بالای میزبان ممانعت گردد.از تراکم میزبان جلوگیری شود در صورت مشاهده ی بیماری هر 8 روز سم پاشی انجام گیرد و تا زمانی که شرایط بیماری زدایی وجود دارد سم پاشی قطع نشود. سموم پیشنهادی اتیل فوسفیت آلومینیم گیاهان آلوده باید سوزانده شوند.

 

نام بیماری :گموز

عامل بیماری:فوزاریوم اکسیزپورومFusarium oxysporum  

علائم بیماری:

در مراحل قبل از ظاهر شدن گلها بیماری سبب زردی وخشکیدی برگها ی تعدادی از ساقه ها می شود. از علائم این بیماری خروج مواد ترشحی برنگ قهوه ای متمایل به نارنجی از ساقه است.

میوه ها نیز مورد حمله پاتوژن قرار گرفته و آلودگی از محل اتصال میوه به سا قه شروع می شود.

در سطح میزبان مرده یا میزبانی که شدیدا صدمه دیده است کپک سفید متمایل به صورتی قابل مشاهده است. انتقال بیماری می تواند توسط بذر نیز انجام گیرد. دمای مناسب بیماریزایی حدود 20 درجه سانتیگراد است.

کنترل:

ضدعفونی بذر با یکی از سموم تیرام و بنومیل صورت می گیرد.

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - صبا ...

آفات

آفات

شته جالیزیAphis gossypii  

این آفت به ویژه در مناطق جنوبی وجنوب شرقی صدمه وزیان شدیدی به جالیز کاریها وارد می نماید. شته ها به گیاهانی مانند خیار- فلفل- بادام زمینی و حتی علف های هرز نیز صدمه می رسانند.

شته ماده بدون بال و رنگهایی مانند زرد مایل به سبز یا قهوه ای تیره دارد.

طول بدن شته ماده بدون بال 25/1-1/2 میلیمتر است و شکل آن بیضوی می باشد . طول بدن شته های بال دار قدری کوچکتر وحدود 2/1-9/1 میلیمتر است. رنگ لارو شته ها زرد یا سبز میباشد.

شته ها زمستان را معمولا به صورت لارو یا تخم در روی برگ علف های هرز میگذرانند. ولی در بعضی از مناطق زمستان را به صورت حشره کامل بسر میبرند.شته ها پس از گذراندن زمستان غالبا از شیره ی نباتی و علف های هرز تغذیه کرده و پس از آن روی نباتات تحت کشت منتقل می شوند. شته فقط بطریقه پارتنورژنز(بدون جفت گیری بانر) تولید نسل می نماید و زنده زا می باشد.

شته جالیزی ابتدا بطور گروهی در زیر برگها مستقر شده و بعد تمام گیاه را به اشغال خود در می آورد و با مکیدن شیره نباتی گیاه را دچار فقرمواد کربوهیدراته نموده و آنرا از رشد و نمو باز میدارد. در گیاهان آلوده به شته برگها پیچیده وگلها می ریزند. میوه ها هم بطور کامل نمی رسند . شته ها در هوای گرم و مرطوب سریع تر زاد و ولد می کنند ولی در هوای گرم حرارت بیش از 25 درجه از شدت وسرعت تکثیر شته ها کاسته می شود . به همین علت در مناطق جنوبی تر در دو زمان تعداد شته ها به حداکپر می رسد.یکی در بهار قبل از شروع گرمای زیاد و دیگری در آخر تابستان موقعیکه گرمای هوا به کمتر از 25 درجه تنزیل می یابد.

طرق مبارزه :

در مبارزه با شته جالیزی یکی از اقدامات مهم زراعی وجین علف های هرز مزرعه است. زیرا علف های هرز مزرعه اولین مکانی است که شته ها پس از سپری کردن زمستان روی آنها مستقر شده و از آنها تغذیه می کنند.

سم پاشی با سموم ذیل:

انابازین سولفات یا سولفات نیکوتیک ( به نسبت 10-20 گرم سم +40 گرم روغن در 10 لیتر آب)

یا با سم تیفوس که یک سم فسفره است به نسبت 4 گرم درده لیتر آب مخلوط می گردد و یا به صورت گرد پاش.

سم پاشی وگرد پاشی باید طوری انجام بگیرد که در زیر برگها که محل استقرار شته ها است کاملا به سم آغشته گردد.

 

ادامه دارد………………………………………..

  منبع:بیدریغ سیروس;کشت گلخانه ای خیار –گوجه فرنگی –توت فرنگی;1374انتشارات وارسته

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - صبا ...

پژوهشگران ايراني موفق به توليد آفتكش شته كلم ازعصاره گياه «گل‌حسرت» شدند

پژوهشگران ايراني موفق به توليد آفتكش شته كلم ازعصاره گياه «گل‌حسرت» شدند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس پژوهشي
يافته‌هاي تحقيقات پژوهشگران ايراني نشان داد: كلشي‌سين استحصالي از گياه گل حسرت مي ‌تواند در مبارزه با شته «مومي» كلم بكار گرفته شود.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد جواد قطب شريف، محمد باقر رضايي و نهال بشيري هاشمي، پژوهشگران مركز تحقيقات صنعتي آفتكشهاي نباتي و كود در تحقيقات خود كلشي‌سين موجود در گونه colchicum speciosum گياه گل حسرت(سورنجان) را از مناطق شمال ايران استخراج و تاثير آفت كشي آن بر روي آفت شته مومي كلم را بررسي كردند.
بدين منظور، تركيب كلشي‌سين را طي 5 مرحله در آزمايشگاه از پودر پياز سورنجان با روش استخراج مداوم با استفاده از حلال‌هاي آلي اتانول 90 درصد، كلروفرم و اتر در مدت زمان 32 ساعت و ميانگين دماي 60 درجه سانتي گراد، بصورت پودر نارنجي رنگ استخراج كردند.
به گفته محققان، فرمولاسيوني از اين تركيب با موفقيت بر روي مزارع گياه كلم جهت مبارزه با شته مومي كلم بكار گرفته شد كه نتايج مثبتي به همراه داشت.
گفتني است،سورنجان يا گل حسرت گياهي علفي، چند ساله داراي پياز بزرگ و گوشتدار محفوظ در پوشش‌هاي نازك و ريشه‌هاي افشان مي‌باشد.
پياز و دانه‌هاي اين گياه حاوي آلكالوئيدهايي از قبيل كلشي‌سين و دزمتوكسي كلشي‌سين است. مهمترين آلكالوئيد سمي اين گياه، كلشي‌سين با فرمول مولكولي C12H25NO6 مي‌باشد.
براساس اين پژوهش، ‌كلشي‌سين سمي است ميتوتيك كه تقسيم سلولي را متوقف مي‌كند و داروي ضد نقرس مي‌باشد. از اين ماده مي‌توان براي اصلاح انواع گياهان استفاده كرد.

منبع : ايسنا

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - صبا ...

با تلاش يك دانشجوي گياه‌پزشكي

 

با تلاش يك دانشجوي گياه‌پزشكي
دو گونه جديد از آفت «سن» جديد در كشور شناسايي شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - اروميه
سرويس پايان نامه
يك دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه موفق به كشف و شناسايي دو گونه جديد از آفت «سن» در كشور شد.
به گزارش سرويس پايان‌نامه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ناطق گلستاني، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته گياه پزشكي دانشگاه اروميه، طي تحقيقات پايان نامه خود با موضوع «بررسي فونستيك و تاكسونوميك سن‌هاي خانواده Pentatomidue در استان آذربايجان غربي»، توانست 33 گونه فون جديد در استان، يك گونه جديد براي فون ايران و يك جنس جديد براي فون ايران كشف كند.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، ‌اظهار داشت: گونه Bagroda Cofusa براي اولين بار در ايران كشف شده است و جنس جديد Trochiscoconis hemipterus با نام اختصاري (Jak) نيز موقعيتي مشابه گونه جديد دارد.
گلستاني با اشاره به اينكه دو گونه جديد از شهرستان بوكان و جزيره كبودان در استان آذربايجان غربي بدست آمده است، خاطرنشان كرد: گياه ميزبان اين جنس، يك گياه دارويي است.
وي افزود: ارائه كليدهاي شناسايي در حد زير خانواده، جنس و گونه براي اين سن تازه كشف شده در پايان نامه در ايران سابقه نداشته است و تمام داوران جلسه دفاعيه نيز بر اين مطلب صحه گذاشته‌اند.
ناطق گلستاني در پايان با اشاره به مشكل توصيف كردن تحقيقات فونستيك در كشور گفت: در دو سال گذشته، در مدت حدود شش ماه، 13 شهرستان را به دنبال نمونه‌ها جستجو كرده‌ام و تمام اين مدت تحقيقات به صورت فردي انجام شده كه البته دانشگاه نيز در حد امكان حمايت مالي لازم را انجام داده است.

منبع : ايسنا

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - صبا ...

 

هفته بزرگ داشت مقام استاد و معلم را به اساتيد گرامي و اعضا محترم هيئت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تبريك عرض مي نمائيم.

با تشكر از زحمات فراوان همگي خصوصا :

جناب آقاي دكتر نور محمدي ( رئيس دانشكده كشاورزي )

جناب آقاي دكتر استوان ( معاونت دانشكده كشاورزي )

جناب آقاي دكتر شجاعي

آقاي دكتر حمصي آقاي مهندس ايماني - آقاي دكتر مدني -آقاي مهندس رضايي

آقاي دكتر رزمي آقاي دكتر بهشتي آقاي دكتر محمدي نژاد آقاي دكتر قنبري آقاي

دكتر عباسي ـ خانم دكتر اخلاصي آقاي دكتر بابايي آقاي دكتر كيا دليري آقاي

دكتر خسروجردي آقاي مهندس چمني دكتر كاوش مجلسي آقاي مهندس علي

احديت خانم دكتر سعادت آقاي دكتر قهاري آقاي دكتر نوري شرق آقاي

دكتر پازوكي ـ آقاي دكتر اردكاني و تمامي كساني كه به نوعي بر گردن ما حق

دارند

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - صبا ...

 

استفاده از يولاف در مزارع گندم و جو، از بروز بيماري «پاخوره» در اين گياهان جلوگيري مي‌كند

 

يافته‌هاي تحقيقات پژوهشگران ايراني نشان داد: استفاده از يولاف در تناوب زراعي مزارع گندم و برنج مي‌تواند از بروز خسارت ‌بارترين بيماري خاكزاد در اين محصولات جلوگيري كند.

به گزارش سرويس پژوهش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تحقيقات مجتبي قلندر، محقق مركز تحقيقات كشاورزي استان مركزي حاكي از بازدارندگي موثر عصاره ريشه يولاف در كنترل بيماري پاخوره (take-all) در گياه گندم مي‌باشد. بيماري پاخوره، يكي از مهمترين بيمار‌ي‌هاي گندم و جو در جهان است كه به عنوان مهمترين بيماري خاكزاد گندم از استان‌هاي گلستان، مركزي، فارس و همدان گزارش شده است. عامل اين بيماري قارچ Gaeumannomyces graminis var.tritici  مي‌باشد.

پژوهشگر در اين تحقيق، 40 جدايه از اين قارچ را از ريشه و طوقه بوته‌هاي گندم و جو مزارع استان مركزي جداسازي كرد. در مطالعات بيماري‌زايي، هيچ يك از اين جدايه‌ها قادر به آلوده سازي گياهچه‌هاي يولاف نبود، اما روي گياهچه‌هاي گندم و جو شديدا بيماري زا بود. همچنين اين جدايه‌ها قادر به رشد روي محيط كشت عصاره ريشه يولاف آگار نبود و كاملا از رشد بازداشته شد.به اين منظور، در يك آزمايش در گلخانه، بذرهاي يولاف (Avenae sativa) در تعدادي گلدان حاوي خاك استريل (در هر گلدان چهار عدد) كشت شد. گلدانها سه هفته در گلخانه نگهداري شدند، سپس گياهچه‌هاي يولاف از گلدان خارج و تعداد چهار عدد بذر گندم در خاك هر يك از اين گلدانها كاشته شد. در عمق يك سانتي‌متري زير بذور گندم در هر گلدان، شش عدد دانه يولاف كه قبلا توسط قارچ G.graminis Var.tritici كلنيزه شده بود، قرار داده شد.

گلدان‌هاي شاهد، خاكي را كه قبلا بذرهاي يولاف كشت نشده بود، دريافت كردند. گلدانها آبياري شده و درگلخانه در دماي 24 درجه سانتيگراد و فتوپريود 12 ساعته قرار داده شد. پس از چهار هفته، گياهچه‌هاي گندم از خاك خارج و درصد آلودگي (سياه شدگي) ريشه‌ها بررسي شد.

براساس يافته‌هاي اين پژوهش، ميزان آلودگي ريشه گياهچه‌هاي كشت شده در گلدان‌هايي كه قبلا گياهچه‌هاي يولاف رشد كرده بود، به طور معني داري با گياهچه‌هاي شاهد تفاوت داشت؛ لذا كشت يولاف قبل از كشت گندم يا جو يا استفاده از آن در تناوب زراعي در مزارع آلوده به اين قارچ مي‌تواند از خسارت اين بيماري مهم به گندم يا جو جلوگيری کند.             

منبع : ایسنا

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - صبا ...